آیا مسواک برقی بهتر از مسواک دستی دندانها را تمیز می کند؟