•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg

اريتروپلاكيا:

پلاك يا لكه (Patch) مخملي قرمز رنگ درخشان كه از نظر كلينيكي و پاتولوژيكي به هيچ ضايعه ديگري شبيه نيست.

تشخيص:

تشخيص نهايي براساس بيوپسي است.
اتيولوژي

اتيولوژي اريتروپلاكيا هنوز نامعلوم است ولي بسياري از موارد اريتروپلاكيا با مصرف زياد سيگار و استفاده يا عدم استفاده از الكل همراهند.

ادامه مطلب...

لیکن پلان:

ليكن‌پلان دهاني يك بيماري التهابي است كه بافت دهان را درگير مي‌كند. ليكن‌پلان اغلب در بافت داخل گونه‌ها ديده مي‌شود اما ممكن است لثه‌ها، زبان، لب‌ها و ديگر قسمت‌هاي دهان را نيز درگير كند. گاهي اوقات، البته به ندرت، ليكن‌پلان تا ناحيه حلق و مري نيز گسترش پيدا مي‌كند. شكل و شمايل ليكن‌پلان اغلب به صورت يك شبكه توري است كه روي بافت داخل گونه پهن شده است يعني داخل گونه،روي بافت صورتي دهان،خطوط سفيدودرهمي مثل يك شبكه توري سفيد ديده مي‌شود. اين شكل اصلي ليكن‌پلان است اماگاهي ممكن است به شكل لكه‌هاي قرمزوبرافروخته ودرمواقع پيشرفته‌تربه صورت زخم‌هاي دهاني هم ديده شود. اغلب مواقع ليكن‌پلان تنهادردهان ديده مي‌شود امابه ندرت پيش مي‌آيدكه لكه‌هايياز ضايعات ليكن‌پلان (البته به رنگ بنفش) روي بدن هم ديده شود. گاهي اوقات در خانم‌ها ليكن‌پلان درناحيه واژينال نيزديده مي‌شودكه اين هانمونه‌هايي ازمواردپيشرفته‌تربيماري هستند.

لیکن پلان دهانی

ادامه مطلب...

سرطان دهان

سرطان نوعی بیماری است که درآن سلولهای غیرطبیعی دربعضی ازبافت‌هایا اعضای بدن خارج ازکنترل طبیعی شروع به رشدوافزایش تعداد پیدا می‌کنند. درزمان حیات سلول‌های طبیعی بدن طی یک روند کنترل شده بازسازی وتکثیرمی‌شوند. این امرباعث رشدطبیعی بـدن وترمیم بافت‌های صدمه دیده وزخم‌ها می‌شود. وقتیکه سلول‌ها خارج ازچارچوب طبیعی رشد کنند،توده‌ای سلول‌هارابوجو می‌آورند که به آن تومورمی‌گویند. بعضی ازتومورهافقط درمکان ایجادخودرشدکرده بزرگ می‌شوندکه به آنهاتومورهای خوش‌خیم می‌گویند. بعضی ازتومورهانه تنهادرمحل پیدایش خودرشدمی‌کنند،بلکه توانایی تهاجم وتخریب بافت‌هاواعضاءاطراف راداشته ومی‌توانندبه نقاط دوردست بدن گسترش پیداکنند. این تومورهاراتومورهای بدخیم یاسرطانی می‌گویند. گسترش به نقاط دوردست بدن هنگامی اتفاق می‌افتدکه سلول‌های بدخیم ازمحل اولیه خودکنده شدهوازطریق جریان خون یادستگاه لنفاوی بدن منتقل گشته ودرنقاط جدید،تومورجدیدی راایجادنمایند. به این تومورهای ایجادشده جدید،متاستازمی‌گویند.

سرطان دهانی که ازانواع سرطان است که درگروه سرطان‌هایی به نام سرطان‌های سروگردن قراردارد. ممکن است سرطان دهان درهریک ازبخش‌های حفرۀدهانی به‌وجودآید. بیش‌ترسرطان‌های دهانی اززبان وکف دهان آغازمی‌شوند.

ادامه مطلب...

سندرم سوزش دهان

سندروم سوزش دهان (BMS) یک بیماری بسیار اذیت کننده‌ است که باعث ایجاد حس سوزش دردهان، لب، زبان و لثه می‌شود. این بیماری در هر کس می‌تواند ایجاد شود ولی بیشتر زنان میانسال را گرفتار می‌کند.حس سوزش و درد در قسمت عقب و جلوی زبان و سایر قسمتهای دهان مثل لبها می باشد. نشانه ای از زخم در دهان و زبان دیده نمی شود. سوزش و درددر این بیماری ماندگاراست و نه تنها زبان را تحت تاثیر قرار میدهد بلکه قسمتهایی مثل لبها، زبان و قسمت داخلی گونه ها و گلو و سقف دهان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. سوزش آن شدید است و حسی مانند سوختگی دارد. با وجود آنکه عوارض آن مشخص است اما دلایل به وجود آورنده ی آن همیشه مشخص نیست.

سوزش زبان

ادامه مطلب...

زخم های دهانی

شایع ترین علت زخم های دهانی، صدمه های فیزیکی است. به سادگی، گاز گرفتن گونه یا زبان و لب هنگام غذا خوردن، تیزی یک دندان، ضربه ناشی از مسواک زدن محکم یا دندان های مصنوعی که در دهان لق می خورند، می توانند بافت دهان را زخم کنند. این زخم ها به زخم های ناشی از ضربه معروفند.

عوامل دیگری نیز ممکن است در دهان زخم ایجاد کنند مثلاً سوختگی ناشی از غذای داغ، زخم های ناشی از برفک های دهانی، تبخال های دهانی (داخل دهان)، عکس العمل به بعضی داروها مثل داروهای شیمی درمانی، سیفیلیس، ایدز، دیابت یا سرطان اما اگر در دهان خود زخم های زیادی دارید که مرتباً خوب می شوند و دوباره عود می کنند، به «آفت» فکر کنید.

احتمالاً شما هم زخم دهانی را تجربه کرده اید.معمولاً این زخم ها به هنگام خوردن و تکلم دردناک هستند و در عرض چند روز بهبود می یابند اما در مواردی هم لازم است تا بررسی های کامل تری صورت پذیرد. تب خال و آفت دو زخم شایع دهان هستند که البته تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند.

ادامه مطلب...