•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg

 مشخصات زبان سالم:

صورتی رنگ و پوشیده از پرزاست وموجب حرکت غذا به سمت مری میشود جوانه های چشایی بین پرزها موجب حس کردن طعم غذاها

می شود این جوانه ها با اعصاب در ارتباطند.

زبان سالم

 بیماری زبان سیاه مودار

بیماری زبان سیاه مودار، یک مشکل موقتی، بی خطر، خوش خیم و بدون درد می باشد و از بیماری های دهان محسوب می شود که سبب سیاه شدن و حالت موداری روی سطح پشتی زبان می گردد.

 

زبان سیاه مودار

ادامه مطلب...

زبان جغرافیایی یا گلوسیت خوش خیم مهاجر یا لکه های سرگردان زبان

پرزهای زبان در تمام سطح زبان وجود دارند. هنگامی که تعدادی از پرزهای زبان را از بین بروند، شکل زبان نیز تغییرمی کند و باعث می شود مناطقی از زبان بدون پرز و صاف باشند.به این مناطق، مناطق آتروفیک اطلاق می شود. زبان جغرافیایی یک حالت خوش خیم شایع است که به صورت ابتدایی سطح پشتی زبان را در گیر میکند.در این حالت ضایعات متعدد چین دار و جا به جا شونده ای با مراکز آتروفیک و فرورفته (به علت از بین رفتن پرزها) و حاشیه های سفید برجسته در زبان وجود دارد. ضایعات جای ثابتی نداشته و در گذر زمان به تدریج شکل و محل آنها تغییر می یابد و حتی در برخی مواقع کاملا برطرف می شوند.

ادامه مطلب...

زبان  شیاردار

اختلال تکاملی شایعی است که سطح زبان دارای شیار ها و شکاف های متعدد است.جهت شیار ها بیشتر درجهت طولی قرار دارند ولی

در جهت عرضی هم ممکن است وجود داشته باشند.وقتی عمق شیار ها زیاد باشدمی تواند باعث گیرغذایی شده و منجر به بوی

بد دهان شود.شکل این شیارها در افراد مختلف متفاوت است.

دربعضی کم عمق هستند و در بعضی آن قدر زیادند که گویی زبان به جزایر کوچکی تقسیم شده است.

علت این اختلال ناشناخته است ولی ژنتیک، افزایش سن و عوامل محیطی در بروز آن نقش دارند.

این اختلال در سندرم داون و ملکرسون رزنتال دیده میشود،همچنین همراهی این اختلال با زبان جغرافیایی عنوان می شود.

تعدادکمی ازاین افرادنیزدرشیارهای زبان خوداحساس سوزش میکنند. زبان شیارداردرمان خاصی نداردوممکن است باگذشت

زمان بهبودیابد. 


 زبان شیاردار

برای بهداشت زبانهایی که دچار این بیماری هستند از دهانشویه Halita vi-one و مسواک های زبان شوی استفاده کنید.