•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg

انواع خمیردندان:

خمیردندان سنسوداین(Sensodyne): 

این خمیردندان  حاوی ماده ضدحساسیت است رانسیوم کلرایداست درمواردیکه دندانهابخصوص درناحیه طوق دراثرجرمگیری واعمال پریویاساش شیمیایی ویامکانیکی حساس شده باشدودراثرتحریکات مکانیکی ازجمله مسواک زدن ویابرخوردجریان هوای سردبه ناحیه طوق دندان فرداحساس ناراحتی کندازآن استفاده میشودوزمانیکه حساسیت برطرف گردیددیگرنبایداستفاده نمود.

 

خمیردندان ترمودنت(Thermodent):

این خمیردندان حاوی ماده ضدحساسیت نیترات پتاسیم میباشدکه حساسیت اعصاب راازبین میبرد.این خمیردندان

درزمانیکه بیمارشکایت ازحساس بودن نواحی طوق دندان داشته باشدتجویزمیشود.برای استفاده به اندازه خمیردندان 

معمولی روی مسواک قرارداده وسپس مقداری ازخمیردندان راباانگشت برروی نواحی حساس مالیده وآنگاه مسواک میزنیم.

خمیردندان کولینسالیسیلات(Cholinesalicilate):

خمیردندان کولینسالیسیلات حاوی ماده ضددردوضدالتهاب است که به مخاط دهان میچسبدودرمواردیکه بابیماریهای التهابی دهان مواجه هستیم علاوه برمسواک کردن بااین خمیردندان به وسیله پنبه روزی چندین مرتبه میتوان برزخمهای دردناک ازجمله زخمهای حاصل ازژنژویتاستئوماتیت هرپتیک حاد( زخمهایی که دراثرویروس تبخال ایجادمیشوند)وزخمهای آفتی دهان مالید.ازژل موضعیBonjelaکه حاوی کولینسالیسیلات میباشددرکاهش دردناحیه بیرون آمدن دندان درخردسالان میتوان استفاده کرد.

خمیردندان اموفرم(Emoform):

این خمیردندان حاوی 3/1 تا 4/1 درصدفرمالین بوده که به عنوان ماده حساسیت زدابرای دندانهایی که به دلیل ازبین رفتن مینایابرهنه شدن سطح ریشه به عوامل تحریکی حساس شده باشنداستفاده میشود. تصورمیشودکه فرمالین پروتئینهارادرداخل توبولهای عاجی رسوب داده ودرنتیجه حساسیت راکاهش میدهد.

خمیردندان استرانسیومکلراید(Strontium chloride):

خمیردندان استرانسیوم کلراید 10درصددرایران نیزتولیدمیشود. این خمیردندان طبی است به منظورکاهش حساسیت دندانهابخصوص درناحیه طوقوریشه های برهنه دراثرتحلیل استخوان ویاجراحی پریو(لثه) بااستفاده ازمسواک نرم به طورمرتب استفاده میگردد.اثراین خمیردندان فورابروزنمیکند.چندهفته پس ازمصرف آن اثرتسکین دردوحساسیت دراثرتغییرات نمایان میگرددکه پس ازایجادتسکین مصرف آن قطع میگردد.متعاقب مصرف مرتب این خمیردندان چنانچه بعدازسه ماه اثرتسکینی آن ظاهرنگردیدبایست ازروش دیگررفع حساسیت استفاده کرد. البته براساس گزارش شرکت دارویی حساسیت مفرط تقریبا 65 درصدافرادبامصرف این خمیردندان رفع میشودودر 90 درصدبیماران دردتسکین مییابد.

خمیردندان حاوی فلوراید: 

براساس تحقیقات این خمیردندانها 25 تا 35 درصدمیزان پوسیدگی راکاهش میدهنددرصورتیکه هریک تیوپ6/4 انس خمیردندان حاوی 130 میلی گرم فلورایدباشد.تاریخ تولیداین خمیردندانهامهم است زیراموادفعال باسایراجزاواکنش نشان داده وبه تدریج ازمیزان فلورایدقابل دسترس کم میشودکه معمولاپس ازیکسال دیگرخمیردندان خاصیت فلورایدخودراازدست میدهد؛همچنین مصرف خمیردندانهای حاوی فلورایدباعث مسدودکردن توبولهایعاجیوباعث کاهش حساسیت دندانهای حساس میشود. برای کاهش خطرفلوروزیس دندانی ناشی ازبلع خمیردندان درکودکا نوخردسالان توصیه میشودمقداربسیارکم خمیردندان استفاده شود.به همین منظورقظردهانهتیوپ خمیردندانهای فلورایدداراطفال کوچک ساخته میشودوطبق نظرSimardمصرف خمیردندان فلورایدداربرای کاهش احتمال بروزفلوروزیس دندانی کودک ناشی ازبلع خمیردندان بایدازسن 3 سالگی به بعدانجام شود.

خمیردندان حاوی آنزیم:

برپایه این فرضیه که آنزیمهامیتوانندموادماتریکس پلاکهاوسنگ آهکی که ازقبل تشکیل شده رابشکنندوبه عنوان ضدپلاک عمل کنند. خمیردندانهایی ازجمله خمیردندانZendiumتوسط کارخانه Oral B ساخته شده اندکه حاوی آمیلوگلیکوزیدازوگلوکزاکسیدازمیباشدکه دردهان مقداری H2O2(آب اکسیژنه) ایجادمیکنندوبه کمک H2O2 ایجادشده به وسیله باکتریهای دهان که به طورطبیعی ایجادمیشوندوبه کمک لاکتوپروکسیدازموجوددربزاق باعث تبدیل شدن تیوسیانات موجوددربزاق به هیپوتیوسیانات شده که اثرمهاری برتشکیل پلاک دارد.

خمیردندانهای اسیدی:

این خمیردندان حاوی اسیدآرژینینوکربنات کلسیم بوده ووعلیرغم آن که حاوی فلورایدنیست به گفته محققان انگلیسی مانع ازپوسیدگی دندان میشودولی برای اثبات نیازبه گذشت زمان پس ازمصرف درمناطقی که به کاررفته وتحقیقات بیشتری دارد.

 دانستنیهای لازم ازمحتویات خمیردندانها:

در ترکیب خمیردندانهای شرکت های مختلف جهت مقاصد خاص موادی را اضافه یا حذف نموده اند از جمله موادی که در ترکیب خمیر دندان ها به کار می روند عبارتند از:

فلوراید:

باعث افزایش مقاومت مینای دندان می شود (به صورت ترکیبات مختلف از جمله سدیم منو فلوروفسفات) میزان فلوراید خمیردندان 1100p.p.m برابر با استاندارد ADA باید باشد.

سیلیکا:

که جزو عناصر خراش دهنده می باشد که کمک به برداشت مکانیکی پلاک می نماید(از جمله سدیم آلومینو سیلیکات)

آنتی سپتیک ها( ضدعفونی کننده):

از جمله هگزیتیدین که مشتق کلرهگزیدین است که باعث کاهش باکتری بزاق می شود.(خود مصرف کلرهگزیدین باعث لکه دار شدن دندان ها می شود.)

برم کلروفن:

که از فعالیت باکتری های دهان جلوگیری می کند.

سدیم ساخارین:

به عنوان شیرین کننده به خمیر دندان اضافه می شود.

سدیم آن لوریل ساکوزینات:

که از فعالیت آنزیم های مولد اسیدهایی که باعث پوسیدگی دندان می شوند جلوگیری می نمایند(بع عنوان پاک کننده اضافه می شود.)

استرانسیوم کلراید:

به منظور کاهش حساسیت دندان به خمیر دندان اضافه می شود.

اسانس:

به منظور دادن طعم و رنگ مناسب به خمیردندان اضافه می شود.(از جمله اسانس پیرمت اویل)

نیترات پتاسیم:

به منظور کاهش حساسیت دندان به خمیردندان اضافه می شود.

متیل پارابن:

به عنوان نگهدارنده(محافظ)به خمیر دندان اضافه می شود.

آب دیونیزه:

به عنوان ضدعفونی کننده و سفید کننده اضافه می شود.

گلیسرین:

به عنوان روان کننده و تسهیل هنگام مسواک زدن به خمیر دندان اضافه می شود. همچنین گلیسیرین به عنوان یک مرطوب کننده مانع از خشک شدن خمیردندان می شود.

تری کلوزان:

ترکیب داروی است که بر میکروب های گرم مثبت و منفی زیادی که در بیماری های دهان یافت می شوند موثر است که از فعالیت میکروب ها جلوگیری می کند(بر اساس مطالعات انجام شده در دانشگاه استکهلم خمیر دندان های آنتی باکتریال حاوی تری کلوزان ممکن است باعث آسیب به کودکان شوند.کودکان به این ماده حساس ترند و نباید در معرض این ماده قرار گیرند. تری کلوزان در طبقه بندی حفاظت امریکا جزو آفت کش هاست ولی در صابون ،دیودورانت ها و خمیر دندان ها استفاده می شود.)

سوربیتول:

به عنوان شیرین کننده استفاده می شود.

سدیم لوریل سولفات(S.L.S ) :

ماده کف کننده است که باعث تعلیق ذرات غذایی و سهولت دفع آن ها می شود( سدیم لوریل سولفات بر اساس تحقیقات در بعضی افراد زمینه ساز ایجاد زخم های آفتی در دهان می شود که در این گونه موارد بهتر است خمیر دندان تعویض شود.)

دی کلسیم فسفات:

جهت سایندگی موثر اضافه می شود.

تتراسدیم پیروفسفات(T.S.P.P) :

که یون پیروفسفات آن قادر است جرم های دندانی را که معمولا با مسواک قابل رفع نیستند در طول چند ماه مصرف  کاهش دهد و از تشکیل کریستال های جرم ممانعت کند.(میزان پیروفسفات باید 29تا45 درصد باشد.)

کربوکسی متیل سلولز:

به عنوان غلیظ کننده به منظور پیوند دهنده اجزای خمیردندان به خمیردندان اضافه می شود.

بنزوات سدیم:

به عنوان حفاظت کننده که مانع تکثیر باکتذی ها در خمیر دندان می شود استفاده می شود.این ماده هیچ گونه عمل ضدباکتریایی مفیدی برعلیه باکتری های دهان انجام نمی دهند.

هیدروکسید منیزیم:

به عنوان ضداسید جهت خنثی نمودن اسید تولید شده در سطح دندان ها جهت جلوگیری از تخریب سطح دندان به خمیر دندان اضافه می شود.

زینک سیترات:

به عنوان یک ضد پلاک به محتویات بعضی خمیردندان ها اضافه می شود.

    مواد دیگری نیز به عنوان بیس و استحکام بخش و غیره نیز به خمیر دندان ها اضافه می شوند که عبارتند از تری سدیم فسفات –تیتانیومدیاکسید–ائروسیل– ویگام – (سی-ام-سی)- پروپیلگلیکول–پلیاتیلگلیکول–سوربیدکس 200.

    خمیردندان های ساخته شده برای کودکان زیر سه سال فاقد مواد ساینده، کف کننده و فلوراید می باشد.

چند نکته:

1-      خمیر دندان های ژله ای از نظر پاک کنندگی مزیتی بر انواع معمولی ندارند.

2-      افرادی که از حساسیت دندانی رنج می برند؛ نباید از هر خمیر دندانی استفاده کنند.

3-      به یاد داشته باشید که مسواک کردن همیشه باید انجام گیرد، چه با خمیر دندان چه بدون خمیر دندان.ثابت شده است که با مسواک مرطوب نیز می توان دندان ها را تمیز نمود.به این لحاظ حتی هنگامی که خمیردندان ندارید مسواک کردن را فراموش نکنید.

4-      مهمتر از خمیر دندان خوب و مسواک خوب استفاده از روش صحیح مسواک کردن است.

5-      از مصرف پودر ها و خمیردندانهای smoker’s جهت سفید کردن دندان ها خودداری کنید.این پودرها با دارا بودن مواد ساینده فراوان سبب سایش شدید مینا و عاج و حساسیت دندان ها می شوند.

6-      اگر چه خمیر دندان ها قادر به پاک کردن رنگ های ناشی از مواد غذایی مختلف هستند ولی نمی توانند در رنگ زرد طبیعی دندان ها تغییری ایجاد نمایند.

7-      خمیردندان ها در بهداشت دهان نقش کمکی داشته و عامل اصلی تمیز شدن دندان ها عمل مسواک بر روی سطح دندان هاست.

8-      استفاده از نمك خشك، جوش شيرين، و ساير پودرها براي مسواك كردن صحيح نيست و باعث ساييدگي مينا و خراشيدن لثه مي شود . استفاده از آب نمك رقيق (نصف قاشق چايخوري در يك ليوان آب جوشيده سرد شده ) مفيد مي باشد، ولي نمي تواند جايگزين مسواك و خميردندان شود.

انواع خمیردندانها را میتوانید در سایت www.minateeth.com بررسی و انتخاب کرده و خریدآنلاین انجام دهید..برای مشاهده سایت روی لینک زیر کلیک کنید:

http://minateeth.com/index.php?route=product/category&path=57

میناتیس:مرجع بهداشت دهان و دندان و خرید آنلاین


 منابع:

کتاب شما و دندان هایتان – تالیف دکتر داریوش هادیان – سایت www.boali.com

کتاب فارماکولوژی نوین دندانپزشکی – دکتر علی اکبر فروتنی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید