•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg
جراحی های لثه می تواند به كمك افرادی بیاید كه از لبخند خود ناراضی هستند. بسیاری از مشكلات زیبایی دندان ها توسط جراحی لثه قابل درمان هستند. در افرادی كه هنگام خنده، مقدار زیادی از لثه هایشان دیده می شود می توان به كمك جراحی لثه، مقداری از لثه پوشاننده دندان ها را حذف كرده به طول تاج دندان ها اضافه کرد...