•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg
دستگا ه های ثابت ارتودنسی که به وسیله براکت و بند و بر روی سطح بیرونی یا درونی دندان چسبانده می شوند گوشه و کنارهایی ایجاد می کنند که در آن ها مواد غذایی گیر کرده و مرکز تجمع باکتری ها می شوند. به این خاطر در صورت عدم رعایت دقیق اصول بهداشتی در حاشیه براکت ها و بند ها، دندان ها دچار آسیبهای بازگشت ناپذیر می شوند..برای تهیه وسایل بهداشت ارتودنسی به سایت www.minateeth.com مراجعه کنید...