مواردی که باعث کشیدن دندان می شود ونکاتی که بعد از جراحی بایدرعایت کرد