پیشگیری از آندوکاردیت عفونی در بیماران قلبی و عروقی