همکاری علمی

رسانه تخصصی بهداشت دهان و دندان میناتیس از دندانپزشکان و دیگر صاحب نظران حوزه بهداشت دعوت می کند تا با ارائه مطالب مقالات و هرنوع محتوای علمی و کاربردی با موضوع های مرتبط با سلامت و بهداشت دهان و دندان درارتقاء سطح کیفی سایت ، مارایاری دهند.

برای این کار خواهشمند است مطالب خودرا به آدرس article@minateeth.com ارسال فرمایید.تمام این مقالات بامشخصات کامل نویسنده و لینک به سایت مبدا منتشر شده و حقوق قانونی ( copyright ) رعایت می گردد.

بااحترام

واحدعلمی