بیماری های مخاط دهان

بیماری اریتروپلاکیا

اريتروپلاكيا:

پلاك يا لكه (Patch) مخملی قرمز رنگ درخشان كه از نظر كلينيكي و پاتولوژيكي به هيچ ضايعه ديگري شبيه نيست.

تشخيص:

تشخيص نهايي براساس بيوپسی است.

اتيولوژی

اتيولوژي اريتروپلاكيا هنوز نامعلوم است ولي بسياري از موارد اريتروپلاكيا با مصرف زياد سيگار و استفاده يا عدم استفاده از الكل همراهند.

نماي كلينيكی:

اريتروپلاكيا داراي اشكال كلينيكي متنوعي است ولي طبقه بندي جامع قابل قبولي در مورد آن وجود ندارد.
اريتروپلاكيا اکثراً در مردان مسن دردهه 6 و 7 عمر ايجاد مي شود اين ضايعه در كف دهان، ونترال (Ventral) زبان، كام نرم، لوزه های ناحیه گردن و به طور كلي در تمام نواحي مستعد به ايجاد كارسينوم شايع است. (اين نواحي درصد بالایي از پيش بدخيمي و تغييرات بدخيمي را نشان مي دهند).
تذكر:
تفاوت بين اريتروپلاكيا و ضايعات التهابي خوش خيم دهان با استفاده از محلول 1 درصد تولوئيدين بلو كه توسط سوآپ يا دهانشويه به طور موضعي استفاده مي شود قابل شناسايي است.

درمان و پيش آگهي:

درمان اريتروپلاكيا شبيه لكوپلاكياست:

  • پيگيري ضايعات به مدت يك يا دو هفته بعد از برطرف كردن عوامل احتمالی
  • بيوپسي جهت ضايعات مقاوم ضروري است
  • ضايعاتي كه بعد از حذف عوامل بيش از دو هفته پابرجا هستند احتمال بدخيمي دارند.
  • ديسپلازي اپي تليوم يا كارسينوم insitu بايد به طور كامل برداشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.