Uncategorized

بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری

بهداشت دهان و دندان در خانمهای باردار بسیار حائز اهمیت است.

نكات مهم:

به خانمها توصیه نمایید قبل ازباردارشدن بامراجعه به دندانپزشك ازسلامت دندانها و لثه هاي خود مطمئن شوندودر صورت وجودپوسیدگي دندان یابیماري لثه اي، سریعاً براي درمان آن اقدام نمایند؛چون كوتاهي دراین امرسبب تشدید بیماري درایام حاملگي خواهدشد.

دردوران بارداري رعایت بهداشت دهان ودندان (استفاده ازمسواك ونخ دندان ودهانشویه) بطورمنظم انجام دهندو خونریزي یاحالت تهوع نباید مانع عمل مسواك زدن ویا استفاده ازنخ دندان گردد.

درصورت بروزاستفراغ،دهان به دقت باآب شسته شده وسپس مسواك زده شود.

استفاده ازتغذیه مناسب دردوران بارداري فراموش نشود.

مراجعه به مركزبهداشتي درماني درهرسه ماهه بارداري انجام گردد.

درمانهاي اورژانس دندانپزشكي درهردوره ازحاملگي ميتواندانجام شود. بنابراین چنين بیماراني بایدسریعاًبه مركزبهداشتي درماني ارجاع شوند.

استفاده ازبعضي داروهادردوران بارداري ميتواندباعث ايجادنقایص دنداني صورتي مثل شكاف لب وكام،بدرنگ شدن دندانهاو … گردد. بنابراین مصرف هرگونه داروبایدبا نظارت پزشك ویادندانپزشك باشد.

درسه ماهه اول بارداري،مادرازكسالتهایي چون تهوع واستفراغ صبحگاهي وبيمیلي به غذارنج مي بردودراین دوران بافتهاي  بدن جنين تشكیل ميشودوبه تحریكات مختلف بسیارحساس است واحتمال سقط جنين زیادميباشد. بنابراین درمانهاي دندانپزشكي طولاني مدت بهتراست دراین دوران انجام نشود. بهترین زمان جهت انجام درمانهاي دندانپزشكي سه ماهه دوم بارداري ميباشد. درسه ماهه سوم بارداري به دلیل افزایش وزن جنين،خانم باردارنميتواندبه مدت طولاني در حالت خوابیده به پشت روي صندلي دندانپزشكي قرارگيرد؛

بنابراین فقط درمانهاي كوتاه مدت واورژانس انجام مي شود.

درسه ماهه سوم بارداري بایدبه مادرنكات لازم درموردچگونگي رویش دندانهاي نوزاد،مراقبت هاي منزل وزمان مراجعه جهت معاینه دندانپزشكي نوزاداشاره گردد. همچنين مادران نیزبایدپس اززايمان،توسط دندانپزشك معاینه گردندتاترمیم دندانهایي كه دردوران بارداري به تعویق افتاده است انجام شود.

جهت بهداشت در دوران بارداری از محصولات زیر استفاده نمایید:

  • دهانشویه
  • مسواک
  • خمیردندان
  • واترپیک
  • نخ دندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.